August 10 2020 16:26:55
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์
งานภายในกลุ่ม
- [พัฒนาหลักสูตรการศึกษา]
- [พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้]
- [วัดและประเมินผลทางการศึกษา]
- [ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา]
- [นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
- [พัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา]
- [เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา]
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ข่าวการศึกษา
อำนวยการ
Web Links

No Web Link Categories defined

ผอ.สพป.นม 2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
ผอ.นิเทศ ติดตามฯ

นางปัทมพร สุรกิจบวร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สารนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ผอ. เขตพบเพื่อนครู
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
บันทึกข้อตกลงฯ (ITA)
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
33,782 unique visits