July 29 2021 17:28:52
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์
งานภายในกลุ่ม
- [พัฒนาหลักสูตรการศึกษา]
- [พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้]
- [วัดและประเมินผลทางการศึกษา]
- [ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา]
- [นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
- [พัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา]
- [เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา]
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ข่าวการศึกษา
อำนวยการ
News Categories
Bugs

Category: Bugs
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Downloads

Category: Downloads
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Games

Category: Games
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Graphics

Category: Graphics
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Hardware

Category: Hardware
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Journal

Category: Journal
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Members

Category: Members
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Mods

Category: Mods
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Movies

Category: Movies
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Network

Category: Network
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
News

Category: News
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
PHP-Fusion

Category: PHP-Fusion
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Security

Category: Security
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Software

Category: Software
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Themes

Category: Themes
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
Windows

Category: Windows
Number of Items: 0
· There are no news items in this category.
ผอ.สพป.นม 2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
ผอ.นิเทศ ติดตามฯ

นางปัทมพร สุรกิจบวร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สารนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ผอ. เขตพบเพื่อนครู
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
บันทึกข้อตกลงฯ (ITA)
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
38,588 unique visits