July 29 2021 16:26:23
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์
งานภายในกลุ่ม
- [พัฒนาหลักสูตรการศึกษา]
- [พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้]
- [วัดและประเมินผลทางการศึกษา]
- [ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา]
- [นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
- [พัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา]
- [เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา]
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ข่าวการศึกษา
อำนวยการ
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มนิเทศ ฯ ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มนิเทศ ฯ ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มนิเทศ ฯ ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มนิเทศ ฯ ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มนิเทศ ฯ ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มนิเทศ ฯ ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มนิเทศ ฯ
คติพจน์ประจำกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมการจัดทำเว็ปไซต์กลุ่มงาน


- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา” เพื่อเตรียมวิทยากรประจำกลุ่มและคณะทำงาน และเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม, 4 - 5 เมษายน, 2 - 3 พฤษภาคม 2561 :
โครงสร้างการบริหารกลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าววันนี้
Content
ปฎิทิน สพป.นครราชสีมา เขต 2
News

No News has been posted yet

ผอ.สพป.นม 2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
ผอ.นิเทศ ติดตามฯ

นางปัทมพร สุรกิจบวร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สารนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ผอ. เขตพบเพื่อนครู
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
บันทึกข้อตกลงฯ (ITA)
คำสั่งปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
38,584 unique visits