..

..

ร่วมพิธีพระราชทานโล่รางวัลจากพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ รางวัลการประกวดเส้นไหมน้อยสาวมือฯ

25 กันยายน 2563 ศน.ภัทรภร ภูวงศ์ ศน.กัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ร่วมพิธีพระราชทานโล่รางวัลจากพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ รางวัลการประกวดเส้นไหมน้อยสาวมือ ระดับประถมศึกษา >>เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสะอาดและ เด็กหญิงธันยชนก โสภา โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน >>เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความชื่นชม ยินดี ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี