..

..

ร่วมประชุมสัมมนาและถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

25 กันยายน 2563 ศน.ทรงพร เสาแก้ว เข้าร่วมประชุมสัมมนาและถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งนางสุกัญญา แก้วสีพรม จากโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป.นครราชสีมาเขต 2 ได้รับเกียรติบัตร Best Practice ด้านปฐมวัย ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน