..

..

การอบรม โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัด ประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ โครงงานสะเต็มศึกษา

7 – 8 สิงหาคม 63 การอบรม โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ โครงงานสะเต็มศึกษา ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ตลอดทั้งท่านศึกษานิเทศทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ