..

..

การประชุมคณะวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมฯ

6 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมฯ ในการจัดกิจกรรมต่อไป โดยมี ผอ.สุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์