..

..

ประชุมครูพี่เลี้ยง ศูนย์ สพฐ. 048 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วย การจัดประสบการณ์เรียนรู้

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศน. อาพา ตวยกระโทก – คณิศร ท้าวนอก ทรงพร เสาแก้ว จัดการประชุมครูพี่เลี้ยง ศูนย์ สพฐ. 048 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนบ้านพระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ