..

..

นิเทศ ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 06-08-63

6 สิงหาคม 2563 ศน.โกวิท ทรวงโพธิ์ ติดตามตรวจสอบประคุณภาพภายใน รร.ชุมชนสว่างวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา

6 สิงหาคม 2563 ศน.พยอม รัตนาภรณ์ ติดตามตรวจสอบประคุณภาพภายใน รร.บ้านหนองนกเขา และโรงเรียนบ้านตะแกรง ห้วยแถลง 4

6 สิงหาคม 2563 ศน.รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ ติดตามตรวจสอบประคุณภาพภายใน รร. บ้านด่านเกวียน โชคชัย 4
6 สิงหาคม 2563 ศน.เพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ติดตาม ตรวจสอบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โชคชัย 2 ค่ะ