..

..

ประชุมคณะทำงานศึกษาวิจัยแนวทางในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

3 – 7 สิงหาคม 2563 นางนัยนา ตันเจริญ รอง ผอ.เขตพื้นที่ นำคณะ ประกอบด้วยนายวิทูล เฉียบกระโทก ผอ.ร.ร.บ้านด่านเกวียน ศน.กัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาวิจัยแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระพฤหัส 1 อาคารหอพัก สกสค. กรุงเทพมหานคร