..

..

ประชุมคณะทำงานจัดประชุม ครู ปฐมวัย”บ้านวิทยาศาสตร์น้อย”

31 กรกฎาคม 2563 ศน.ภัทรภร ภูวงศ์ จัดประชุมคณะทำงาน การดำเนินงานอบรมครูปฐมวัย เชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เรื่องการจัดการเรียนการสอน Coding ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) อาคารศูนย์วิทยบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 และจัดเตรียม วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ สถานที่ ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี