..

..

ประเมินโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย

31 กรกฎาคม 2563 นายวสันต์ กันยุบล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา