..

..

ทดสอบระบบ Conference

30 กรกฎาคม 253 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ ศูนย์จัดการศึกษาทางไกลฯ จัดเตรียม และทดสอบอุปกรณ์ ลำดับกระบวนการทำงานการบันทึกภาพถ่ายทอดการประชุม Conference ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารศูนย์วิทยบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 2