..

..

การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์

23-24 กรกฎาคม 2563 การประุชมครูแกนนำ ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 เพื่อจััดทำหลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี