..

..

การประชุมกำหนด TOR และราคากลาง สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ

21 กรกฎาคม 2563 การจัดทำร่างขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง สื่อการสอน วิทยาการคำนวณ