..

..

นิเทศโครงการ “ตามไปดู เพื่อนครูทำงาน” (18/02/64)

18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา จิตเงิน ที่ปรึกษาฯอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ ประธานที่ปรึกษา ก.ต.ป.น. นายประสิทธิ์ เดชครอง ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นางสาวสุณิตา เหวนอก ผอ. กลุ่มกฎหมายและคดี นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร และนางสาวจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน” ณ โรงเรียนบ้านกันผม สมานมิตรวิทยา โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ ศูนย์เครือข่ายฯเฉลิมพระเกียรติ 2
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นม.2 พร้อมด้วย นายสากล พันธ์สวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาฯ ประจำอำเภอห้วยแถลง, นางนีรนุช ชามน้อย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นางภคมน เอื้อมเก็บ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นายประสาท แป้นนางรอง รองประธานศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4 และนางพยอม รัตนาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.2 ได้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน ตามคำสั่ง สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านโนนทอง ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
18 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสนอง ฝ่ายโชคชัย ที่ปรึกษาอำเภอโชคชัย นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ นายสรายุทธ กล้าไพรี ปฎิบัติหน้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายปรีชา อุตสาหพงษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 2 และนางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโชคชัย 2
18 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพฑูรย์ การเพียร รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนายสนอง ฝ่ายโชคชัย ที่ปรึกษาฯอำเภอโชคชัย นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสรายุทธ กล้าไพรี รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และนางสาวรัชนีวรรณ คงเป็นนิจศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน”โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโชคชัย 4
18 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่าย ศน.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ศน.อาพา ตวยกระโทก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน” ณ โรงเรียนในศูนย์จักราช 4 รร.วัดเหมสูง รร.บ้านทองหลาง รร.บ้านโคกพระ รร.วัดหนองจอก รร.ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา รร.วัดหนองพลวง