..

..

นิเทศโครงการ “ตามไปดู เพื่อนครูทำงาน” (17/02/64)

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ศน.คณิศร ท้าวนอก ศน.อาพา ตวยกระโทก ตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ และโรงเรียนไทรทอง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษา จักราช
17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย นายสมเด็จ ภิญโญยาง ที่ปรึกษาฯ อำเภอหนองบุญมาก นางรมิตา สีมาพล นายสุริยา แสนท้าว ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นางสาววิภา นุชใหม่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายวสันต์ กันยุบล และนางทรงพร เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามโครงการ ” ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน” โรงเรียนบ้านลุงเขว้า โรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านสารภี โรงเรียนบ้านท่าตะแบก โรงเรียนบ้านพระ โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน โรงเรียนบ้านบ้านถนนหัก โรงเรียนบ้านบ้านใหม่ไทยเจริญ ศูนย์เครือข่ายฯหนองบุญมาก 3
17 กุมภาพันธ์ 2564 นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนายสากล พันธ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาฯอำเภอห้วยแถลง นายฉลอง จันทร์ลอย ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นางสุพร ธรรมบรรเทิง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 และนางสาวภัทรภร ภูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน”โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายห้วยแถลง 3
17 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพฑูรย์ การเพียร รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนายสนอง ฝ่ายโชคชัย ที่ปรึกษาฯอำเภอโชคชัย นายพิเชษฐ วันทากุล ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสรายุทธ กล้าไพรี รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และนางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน” โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโชคชัย 3