..

..

นิเทศโครงการ “ตามไปดู เพื่อนครูทำงาน” (16/02/64)

16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเจษฎา สุปัญญเดชา ประธานศูนย์เครือข่ายจักราช 2 ศน.คณิศร ท้าวนอก ศน.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ นิเทศ โครงการตามไปดูเพื่อครูทำงาน ณ โรงเรียนใน ศูนย์จักราช 2 1) บ้านหนองไผ่ 2) วัดหินมงคล 3) บ้านบุวังหว้า 4) สาขาหนองบัวขาว 5) ชุมชนสว่างวิทยา 6) ขามสงเคราะห์ และ 7) บ้านโกรกไม้แดง
16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา จอตเงิน ที่ปรึกษาฯอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นชาวสุพิชญ์ชญา จิตรลักมีกานต์ ประธานที่ปรึกษา ก.ต.ป.น. นายประสิทธิ์ เดชครองประธานศูนย์เครือข่ายฯ นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร และนางสาวจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน” ณ โรงเรียนบ้านพระพุทธ โรงเรียนภูทองวิทยา โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา โรงเรียนบ้านกันผม โรงเรียนวัดสลักได ศูนย์เครือข่ายฯเฉลิมพระเกียรติ 2
16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเด็จ ภิญโญยาง ที่ปรึกษาฯ อำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วย นางรมิตา สีมาพล ประธานศูนย์เครือข่ายหนองบุญมาก 1 นายสุริยา แสนท้าว ประธานศูนย์ฯหนองบุญมาก3 นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางสาววิภา อ่อนนุช ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายวสันต์ กันยุบล ศึกษานิเทศก์ และนายธานินทร์ ขุนนนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้มาราชการเพื่อติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน” ณ ศูนย์เครือข่ายฯหนองบุญมาก 2 จำนวน 8 โรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสนอง ฝ่ายโชคชัย ที่ปรึกษาอำเภอโชคชัย นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ นายสรายุทธ กล้าไพรี ปฎิบัติหน้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายปรีชา อุตสาหพงษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 2 และนางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโชคชัย 2
16 กุมภาพันธ์ 2564 นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนายสากล พันธ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาฯอำเภอห้วยแถลง นายธนิต แทนสูงเนิน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นางนีรนุช ชามน้อย ผอ.กลุ่มการเงินฯ นางภคมน เอื้อมเก็บ ผอ.กลุ่มนโยบายฯ และนางสุพร ธรรมบรรเทิง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน” ณ โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนบ้านหนองพลอง โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา โรงเรียนบ้านโคกพลวง โรงเรียนบ้านเมืองรัง โรงเรียนบ้านตะคร้อ “โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ศูนย์เครือข่ายฯห้วยแถลง 2