..

..

นิเทศโครงการ “ตามไปดู เพื่อนครูทำงาน” (15/02/64)

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสากล พันธ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาฯอำเภอห้วยแถลง นายสุวิทย์ จงสูงเนิน ประธานศูนย์เครือข่ายฯห้วยแถลง1 นางภคมน เอื้อมเก็บ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจำรัส อุดมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโครงการ”ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน”โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯห้วยแถลง 1 จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแสนสุข/บ้านห้วยปอ/บ้านสวนหอม/อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย/ชุมชนบ้านทับสวาย/บ้านหนองโสน/บ้านห้วยแคน/บ้านหนองม่วง/บ้านหนองไผ่ และบ้านตะโก
15 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.จิดาภา โลหะพษ์พันธ์ ร่วมกับคณะนิเทศ นิเทศ ติดตาม โครงการตามไปดู เพื่อนครูทำงาน โรงเรียนบ้านกรูด ศูนย์เครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ 1
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.สุทินธรณ์ ปานวัชราคม ร่วมกับคณะนิเทศ นิเทศ ติดตาม โครงการตามไปดูเพื่อนทำงาน โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย 1
15 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.อาพา ตวยกระโทก ร่วมกับคณะนิเทศ นิเทศติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน โรงเรียน เสมาอุปถัมภ์ รร.บ้านสวนปอ รร.บ้านหนองจระเข้หิน รร.บ้านหินโคน และ รร.บ้านหนองนกกวัก ศูนย์เครือข่ายจักราช 1