..

..

การอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

12 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นคราชสีมา เขต 2 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดย ศน.สุทินธรณ์ ปานวัชราคม กล่าวรายงานการจัดการอบรม ศน.สุพร ธรรมบันเทิง ศน.อาพา ตวยกระโทก ศน.ทรงพร เสาแก้ว ร่วมเป็นวิทยากร บริหารจัดการโครงการโดย ศน.ภัทรภร ภูวงศ์ ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2