..

..

นิเทศติดตาม โรงเรียนร่วมวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบ SLC ณ โรงเรียนชุมชนพลับพลา อ.โชคชัย

11 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.สุพร ธรรมบันเทิง ศน.กัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ร่วมนิเทศติดตาม โรงเรียนร่วมวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบ SLC ณ โรงเรียนชุมชนพลับพลา อ.โชคชัย