..

..

ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน App Visco ณ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ เรื่อง การเสนอผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID

11 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน App Visco ณ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ เรื่อง การเสนอผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID เพื่อเสนอเป็นนโยบาย ต่อสภาการศึกษา

09.00 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ประธานเปิดการประชุม ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า COVID 19 ซึ่ง ได้ ดร.เกศกนก เอื้อวงศ์ และคณะได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถจัดได้ในสถานการณ์ดังกล่าว

09.30 ดร.เกศกนก เอื้อวงศ์ ชี้แจง ผลการวิจัยเชิงนโยบาย ตามแบบเอกสารที่แนบ เริ่มจากความเป็นมา วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสม แยกเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือที่สร้างขึ้น การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย IOC การ Focus Group จากผู้บริหาร ครู ประชาชน นำความมาสรุป และนำมาเสนอแนะเป็นนโยบายในการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น เสนอต่อสภาการศึกษา พิจารณาเพื่อให้ยอมรับและเผยแพร่ต่อไป สามารถนำไป

10.10 อ.องอาจ นัยพัฒน์ วิพากษ์ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การทำวิจัยของ ดร.เกศกนก เอื้อวงศ์ เป็นงานวิจัยที่ทันสมัย และเห็นด้วยกับแนวคิดวิธีการวิจัย ระยะเวลาในการดำเนินการ การรวบรวมทีมนักวิจัยที่้เข้าร่วมดำเนินการ มีความน่าเชื่อถือได้
ให้ความกังวลกับการประเมินผลออนไลน์ ซึ่งอาจได้รับผลการประเมินนักเรียนแต่ละคนไม่เที่ยงตรง ผลประเมินไม่ได้วัดจากตัวนักเรียนโดยตรง เนื่องจากสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคน
การประเมินการสอบออนไลน์ ปรับการสอบแบบเผชิญหน้ามาเป็นสอบออนไลน์
จะพบปัญหาของระบบอินเทอร์เน็ต ที่ไม่มีความเสถียร ไม่สามารถประชุมได้พร้อมกันเป็นจำนวนมากได้
ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอแนะในเชิงบวก
และได้วิพากษ์งานวิจัยนี้ ว่ามีรูปแบบของการนำเสนอผลการวิจัยแบบแยกส่วน ปริมาณและคุณภาพ เนื้องานไม่ผสานกัน แนะนำให้นำเสนอแต่ละรายการข้อมูล แบบ Metrix แสดง ปริมาณ และคุณภาพ พร้อมกัน
พบผลสรุปการวิจัยที่ย้อนแย้งกัน แต่ละกลุ่มมีความต้องการไม่เหมือนกัน นักวิจัยต้องหาตัวร่วมของความเห็นที่เป็นไปได้ที่สนองความต้องการของทุกฝ่าย ให้เกิดความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุด
10.54 ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี
ได้วิพากษ์ รูปแบบ ผลกระทบ เสนอที่เป็นปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ให้พิจารณาผลเสียที่เกิดกับนักเรียน ความเสียโอกาสต่าง ๆ ความเหลื่อมล้ำ โดยให้เก็บข้อมูลจากนักเรียนในพื้นที่พิเศษ ด้วย
ซึ่งนโยบายอาจนำไปใช้ได้ในบางพื้นที่ สามารถ
การจัดการตัวเองของนักเรียน ความมีวินัย รูปแบบการส่งเสริมนักเรียนรายบุคคล ตำราแบบฝึกที่นำมาทดแทน หรือการลดเนื้อหาวิชาลง
บทบาทของผู้ปกครองที่ต้องมีบทบาทแทนครู รวมถึงการวัดประเมินผล
ให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สนับสนุนให้โรงเรียนมีห้องที่สามารถถ่ายทอด Conference มีการบันทึก VDO การสอน
ค่าใช้จ่ายของนักเรียน ต้องเพิ่มอย่างไร จะนำปสู่การเสนอนโยบายได้
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้เสนอวิธีการสำหรับนักเรียนพิเศษ เรียนช้า ด้วย

 • มีการวิพากษ์ ชี้ว่างานวิจัยมีความเชื่อถือได้ เนื่องจากได้รับข้อมูลตรง และเป็นงานวิจัยเริ่มต้น ที่จะนำใปสู่การวิจัยเรื่องต่อ ๆ ไป
  แต่จะนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่า สกศ. น่าจะใช้เป็นหลักในการ
  ความต้องการในสถานการณ์วิกฤติ
  น่าจะมีการวิจัยต่อยอด สำหรับกลุ่มนักเรียนพิเศษโดยเฉพาะ เนื่องจากงานวิจัยนำเสนอในภาพรวม และไม่ได้จำแนกไปยังกลุ่มพิเศษต่าง ๆ และควรมีการถอดบทเรียน ในแต่ละสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน
  คณะวิจัย ได้กล่าวขอบคุณ และจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ เฉพาะกลุ่มต่อไป
  12.00 น. ดร.อุษณีย์ ธำรงสวัสดิ์ กล่าวปิดการประชุม ขอขอบคุณทีมงาน คณะวิจัยที่ได้ดำเนินการวิจัยในระยะเวลาสั้น ๆ และผู้วิพากษ์ งานวิจัย ให้ได้มีการปรับให้งานมีความสมบูรณ์ ทั้งรูปแบบการนำเสนอเชิงปริมาณ-คุณภาพ การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ให้โอกาสโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนได้เอง โรงเรียนต้องมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ เช่นนี้ไว้ก่อนด้วย ผู้เข้าร่วมประชุม 1,005 หน่วยออนไลน์ การนำเสนอการประชุมนี้จะนำบันทกวิดีโอขึ้นเว็บไซต์ สกศ. เพื่อให้รับชมต่อไป
  ปิดโปรแกรม 12.10 น.