..

..

ประชุมออนไลน์โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)

10 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.สุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.สัญญา เขียวปาน และครูวิชาการ รร.บ้านละกอ ผอ.รร.บ้านหนองม่วงหวาน รร.นำร่องSLC รุ่นที่ 1 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) คณะศึกษานิเทศก์ และร่วมประชุมออนไลน์ ในภาคบ่าย ได้รับความอนุเคราะห์การจัดสื่อประชุมออนไลน์โดยน้องบอยค่ะ