..

..

ประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม (09/02/64)

9 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.ภัทรภร ภูวงศ์ ได้เป็นคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม คุณครูชัยเชฏฐ์ ปานพรมมา ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช : Comment >> คุณครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู มีการจัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วน