..

..

ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (14/01/64)

14 มกราคม 2564 นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.2 ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาวเดือนเพ็ญ แกมกระโทก รร.ชลประทานบ้านกอโจด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
14 มกราคม 2564 นางสาวภัทรภร ภูวงศ์ เป็นกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวสุวนันท์ หนุนกระโทก และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารและคณะครู ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา