..

..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้และเขียนแผนงานฯ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำโครงการ (XYZ)

12 มกราคม 2564 คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้และเขียนแผนงานฯ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ จัดโดยกลุ่มนโยบายและแผน