..

..

ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม (8/01/64)

8 มกราคม 2564 ศน.สุทินธรณ์ ปานวัชราคม และ ศน. รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม 3 คน ณ โรงเรียนบ้านตูม โชคชัย 4