..

..

ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อรับตราพระ ราชทาน ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “

6 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี