..

..

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อพิจารณาเรียงลำดับโรงเรียนคุณภาพของชุมชนทุกอำเภอ

29 ธันวาคม2563 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อพิจารณาเรียงลำดับโรงเรียนคุณภาพของชุมชนทุกอำเภอ และการจัดทำโมเดล แผนที่โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์