..

..

ประเมิน เตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม (29/12/63)

29 ธันวาคม 2563 ศน.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ นิเทศ ประเมิน และพัฒนาครูผู้ช่วย อย่างเข้ม รร. วัดหนองพลวง อ.จักราช 3 คน
29 ธันวาคม 2563 ศน.พยอม รัตนาภรณ์ ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 นางสาวจริญญา แตงกระโทก รร.รักชาติประชาบำรุง นายมณฑล มาจันทึก รร.บ้านกระทุ่มแท่น รร.บ้านหนองชุมแสง รร.บ้านโนนสำราญ รร.บ้านเมืองพลับพลา ศูนย์เครือข่ายห้วยแถลง 4
29 ธันวาคม 2563 ศน.คณิศร ท้าวนอก ประเมินครูผู้ช่วย รร.โนนทะยุง รร.ชาติวิทยา ศูนย์เครือข่ายจักราช 3