..

..

25 ธันวาคม 2563 ศน.ภัทรภร ภูวงศ์ และ ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์ ร่วมประชุม Smart city (Smart People) ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง จังหวัดนครราชสีมา