..

..

ประเมิน เตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม (25/12/63)

25 ธันวาคม 2563 ศน.โกวิท ทรวงโพธิ์ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพ้ฒนา
ครูผู้ช่วย อย่างเข้ม รร.อรพิมพ์วิทยา จำนวน 2 คน