..

..

ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

21-24 ธันวาคม 2563 นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางสุพร ธรรมบรรเทิง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Commmunity) ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ