..

..

เข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทียมนครวิทยา อำเภอหนองบุญมาก

17 ธันวาคม 2563 นางสาวดวงนภา ขาวสุข รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์ ศน.ทรงพร เสาแก้ว ศน.รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ เข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทียมนครวิทยา อำเภอหนองบุญมาก