..

..

ประชุมจัดทำรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 37 กลุ่ม

9 ธันวาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกศูนย์เครือข่าย ดำเนินการจัดทำรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 37 กลุ่ม ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา