..

..

การประชุมปฏิบัติการการยกระดับผลส้มฤทธิ์ทางการเรียน (O- NET) ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา จักราช 3

14 ธันวาคม 2563 การประชุมปฏิบัติการการยกระดับผลส้มฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา จักราช 3 ท่าน ผอ.เขต ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ศน.สุทินธรณ์ ปานวัชราคม ศน.พยอม รัตนาภรณ์ ศน.คณิศร ท้าวนอก ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2