..

..

WelCome

ยินดีีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวมภาพข่าว กิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2