..

..

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบการศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นเลิศด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA