..

..

ประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2 ผ่าน โปรแกรม Meet โครงการโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC เรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Co-5 Steps แก่ครูแกนนำโรงเรียนชุมชนพลับพลา

26 พฤศจิกายน 2563 ศน.กัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2 ผ่าน โปรแกรม Meet โครงการโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC เรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Co-5 Steps แก่ครูแกนนำโรงเรียนชุมชนพลับพลา ศูนย์โชคชัย 3 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ผาบจันดา เวลา 20:00 – 21:40 น.