..

..

ร่วมประชุมระดมสมองวางแผนพัฒนาระบบ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียน วัยรุ่น อย่างมีส่วนร่วมในเขตสุขภาพที่ 9

27 พฤศจิกายน 2563 ศน.สุพร ธรรมบันเทิง เข้าร่วมประชุมระดมสมองวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียน วัยรุ่น อย่างมีส่วนร่วมในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9