..

..

ประชุมชี้แจงขยายผลแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ท่านผู้บริหารและครูวิชาการ โรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

27 พฤศจิกายน 2563 นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศน.พยอม รัตนาภรณ์ ศน.จิดาภา โลหะพงษ์พันธ์ ร่วมการประชุมชี้แจงขยายผลแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ท่านผู้บริหารและครูวิชาการ โรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 20 โรงเรียน