..

..

การอบรมโครงงานสะเต็มศึกษา โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

26-27 พฤศจิกายน 2563 ศน.อาพา ตวยกระโทก ศน.ทรงพร เสาแก้ว ศน.คณิสร ท้าวนอก ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์ ศน.รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมโครงงานสะเต็มศึกษา โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก และนายภิญโญ กัณหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ให้เกียรติเยี่ยม และเป็นกำลังใจคณะผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย