..

..

เตรียมความพร้อมในการอบรมความรู้เรื่องสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

24 พฤศจิกายน 2563 2563 ศน.อาพา ตวยกระโทก และ ศน.ทรงพร เสาแก้ว ได้ไปร่วมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการอบรมความรู้เรื่องสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก อำเภอจักราช