June 18 2018 02:23:25
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯงานภายในกลุ่ม
- [พัฒนาหลักสูตรการศึกษา]
- [พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้]
- [วัดและประเมินผลทางการศึกษา]
- [ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา]
- [นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
- [พัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา]
- [เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา]
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สารนิเทศ


สารนิเทศ ฉบับที่ 1 สารนิเทศ ฉบับที่ 2 สารนิเทศ ฉบับที่ 3 สารนิเทศ ฉบับที่ 4 สารนิเทศ ฉบับที่ 5 สารนิเทศ ฉบับที่ 6 สารนิเทศ ฉบับที่ 7 สารนิเทศ ฉบับที่ 8 สารนิเทศ ฉบับที่ 9 สารนิเทศ ฉบับที่ 10 สารนิเทศ ฉบับที่ 11 สารนิเทศ ฉบับที่ 12 สารนิเทศ ฉบับที่ 13
ผอ.สพป.นม 2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
ผอ.นิเทศ ติดตามฯ

นางปัทมพร สุรกิจบวร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สารนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระต่าง ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
11,636 unique visits